Biodivers boeren

De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf

Een inspirerend boek over de Natuurinclusieve landbouw en hoe dat kan bijdragen aan kringlooplandbouw, verduurzaming van de landbouw en de stikstofproxlematiek.
Uitgegeven door Van Arkel:
https://www.janvanarkel.nl/boeken/biodivers-boeren/